EMAIL US AT mtdaiphu@gmail.com
CALL US NOW 0909 210 925 | 028 6660 4779

Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm

Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm

Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú được thành lập ngày 13 tháng 04 năm 2021 và thay đổi lần 3 ngày 25 tháng 06 năm 2021 với lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn môi trường và thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường.

LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phòng Thí nghiệm Chất lượng Môi trường là một trong các phòng thí nghiệm của Viện Môi Trường & Tài Nguyên với nhiệm vụ và chức năng: Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, PTN Chất lượng Môi trường còn thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về thực hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước, khí và đất.

Nguồn nhân lực và hệ thống thiết bị PTN Chất lượng Môi trường có khả năng phân tích hầu hết các chỉ tiêu đặc trưng trong môi trường gồm : 

1. Không khí xung quanh và môi trường lao động
2. Khí thải tại nguồn
3. Nước thải
4. Nước mặt, nước ngầm, nước cấp
5. Đất, bùn thải, trầm tích
6. Sinh thái (Động vật đáy, phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ

Nếu quý khách cần tư vấn các loại hồ sơ môi trường cần thiết như lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép khi thác nguồn nước ngầm, nước mặt, báo cáo giám sát môi trường hay sổ chủ nguồn thải, có thể liên hệ Môi trường Đại Phú để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Đăng Ký Hỗ Trợ Và Tư Vấn

    Tên Khách Hàng

    Email

    Số Điện Thoại

    Nội Dung