EMAIL US AT mtdaiphu@gmail.com
CALL US NOW 0909 210 925 | 028 6660 4779

Văn Bản Pháp Lý

FAQ

DỊCH VỤ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Everything you need to know about helping hand. Many desktop publishing packages and rem Ipsum as their default modefancy.

Luật số: 72/2020/QH14 – được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với 16 Chương và 171 Điều.

Chương IV ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 

Mục 1 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Điều 25. Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

Điều 26. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

Điều 27. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược

 

Mục 2 TIÊU CHÍ VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỂ PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Điều 28. Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư

Điều 29. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Mục 3  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Điều 30. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Điều 31. Thực hiện đánh giá tác động môi trường

Điều 32. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 33. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Điều 34. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 35. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 36. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 37. Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 38. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Mục 4 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Điều 39. Đối tượng phải có giấy phép môi trường

Điều 40. Nội dung giấy phép môi trường

Điều 41. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Điều 42. Căn cứ và thời điểm cấp giấy phép môi trường

Điều 43. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

Điều 44. Cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường

Điều 45. Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường

Điều 46. Công trình bảo vệ môi trường và vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư sau khi được cấp giấy phép môi trường

Điều 47. Quyền, nghĩa vụ của chủ dự án đần tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép môi trường

Điều 49. Đăng ký môi trường

GENERAL QUESTIONS